Forventningsundersøgelsen 1. kvartal 2018

​​Boligøkonomisk Videncenter fik gennemført sin 29. forventningsundersøgelse i februar 2018. Danskerne er fortsat forsigtigt optimistiske. 55% forventer at prisen på et typisk parcelhus i Danmark vil være højere om et år, end det er i dag, mens kun 5% forventer, at priserne vil være lavere. 70% forventer, at priserne vil være højere om 5 år.​​​

Forventningsundersøgelsen 4. kvartal 2017

​​Boligøkonomisk Videncenter fik gennemført sin 28. undersøgelse af danskernes forventninger til og overvejelser om boligmarkedet i november 2017. Denne gang er gennemført en grundigere undersøgelse af danskernes forventninger til deres eget lokalområdes boligmarked. Den viser, at man i hovedstaden har de højeste forventninger, mens nordjyderne har de laveste.

Ejerboliger i det 21. århundrede

Det undersøges, hvorvidt boligejerne siden årtusindeskiftet har haft en økonomisk gevinst eller et tab ved at bo i ejerbolig fremfor i en lejebolig af tilsvarende kvalitet og beliggenhed.  I undersøgelsen kvantificeres boligejernes økonomiske gevinst eller tab ved for hver ejerbolig at skønne over boligejernes årlige indtjening og omkostninger ved ejerskabet. Beregningen udføres på et registerbaseret datagrundlag for perioden 2000-15.​​

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

​​Boligøkonomisk Videncenter (BVC) offentliggør nu analyser af befolkningsudvikling, arbejdsmarkedssituation og boligmarkedet i 42 udvalgte kommuner i perioden frem til 2040. Kommunerne tæller blandt andet de såkaldte yderområder. Dette er udarbejdet af forskningsenheden DREAM, med hvem videncentret i de forudgående 7 år har haft et samarbejde om udviklingen af fremskrivningsmodellen SMILE. Rapporterne fylder samlet 3.200 sider og er nok den grundigste analyse af den fremtidige befolkningsudvikling i danske yderområder. De sætter fokus på stagnationen i befolkningstallet i fokusområderne, den stigende andel af ældre, og at vi bliver flere singler. ​

Forventningsundersøgelsen 3. kvartal 2017

​​Boligøkonomisk Videncenter fik gennemført sin 27. forventningsundersøgelse i august 2017. Danskerne er i denne runde af undersøgelsen mere enige om, at huspriserne kommer til at stige, end de har været i nogen af centerets tidligere undersøgelser. Forventningsdannelsen er primært drevet af observationer af den hidtidige prisudvikling. Sammenfaldende med de højere forventninger til huspriserne, er der i befolkningen blevet flere, som gør sig handelsovervejelser.​​

SENESTE NYT

Bolig & Tal 15

Boligpriserne svinger generelt fra kvartal til kvartal. Generelt sæsonkorrigerer man ikke boligprisindeks. I 4. kvartal 2017 viser indeksene et boligprisfald på ca. 1,3% for enfamiliehuse og 0,8% for ejerlejligheder. Men korrigeres boligpriserne for sæsonbetonede udsving ses derimod en stigning – ikke et fald - på hhv. 1,1% og 0,8%. Det er et af resultaterne fra Boligøkonomisk Videncenters boligprisindeks, som netop er offentliggjort i en opdateret udgave.
17.05.2018
LÆS MERE

Nyhedsbrev 28

​Dette nyhedsbrev formidler blandt andet indholdet i regeringens forslag om, at ændre i ydelsesstøtten til de almene boliger, og hvad konsekvenserne kan blive. Læs desuden om Australien og New Zealands problemer med stigende boligpriser, om konsekvenserne af manglende skattemæssig neutralitet på boligmarkedet og om danskernes forventninger til udviklingen i boligpriserne. 
02.05.2018
LÆS MERE

Et kritisk blik på fingerplanen

Det er ikke tilstrækkeligt at reparere Fingerplanen med ringveje i forhold til city. Planen skal grundlæggende omdefineres med en mere kompleks struktur. Det er vejen til, at prisbilledet nuanceres og at man kan undgå, at de svagere grupper skubbes ud i byens periferi og de udsatte grupper helt forstødes.
16.04.2018
LÆS MERE

Støtte til mursten eller til mennesker

​​Der var engang for længe siden en boligminister, der hed Thor Pedersen, og som talte for, at vi burde støtte personer og ikke mursten. Han understregede det ved at vise en mursten til pressen måske for det tilfældes skyld, at der var enkelte journalister, der ikke vidste, hvordan sådan én så ud.​
16.04.2018
LÆS MERE

Bolig & Tal 14

Boligøkonomisk Videncenters boligprisindeks er opdateret til og med 3. kvartal 2017. Se nyhedsbrevet Bolig&Tal 14 og få et overblik over tendenserne i boligpriserne.​​
26.02.2018
LÆS MERE
BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania