Faglige udgivelser

Analyser og andre faglige udgivelser

Ejerboliger i det 21. århundrede

Det undersøges, hvorvidt boligejerne siden årtusindeskiftet har haft en økonomisk gevinst eller et tab ved at bo i ejerbolig fremfor i en lejebolig af tilsvarende kvalitet og beliggenhed.  I undersøgelsen kvantificeres boligejernes økonomiske gevinst eller tab ved for hver ejerbolig at skønne over boligejernes årlige indtjening og omkostninger ved ejerskabet. Beregningen udføres på et registerbaseret datagrundlag for perioden 2000-15.​​

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i udvalgte danske kommuner

​​Boligøkonomisk Videncenter (BVC) offentliggør nu analyser af befolkningsudvikling, arbejdsmarkedssituation og boligmarkedet i 42 udvalgte kommuner i perioden frem til 2040. Kommunerne tæller blandt andet de såkaldte yderområder. Dette er udarbejdet af forskningsenheden DREAM, med hvem videncentret i de forudgående 7 år har haft et samarbejde om udviklingen af fremskrivningsmodellen SMILE. Rapporterne fylder samlet 3.200 sider og er nok den grundigste analyse af den fremtidige befolkningsudvikling i danske yderområder. De sætter fokus på stagnationen i befolkningstallet i fokusområderne, den stigende andel af ældre, og at vi bliver flere singler. ​

Forventningsundersøgelsen 3. kvartal 2017

​​Boligøkonomisk Videncenter fik gennemført sin 27. forventningsundersøgelse i august 2017. Danskerne er i denne runde af undersøgelsen mere enige om, at huspriserne kommer til at stige, end de har været i nogen af centerets tidligere undersøgelser. Forventningsdannelsen er primært drevet af observationer af den hidtidige prisudvikling. Sammenfaldende med de højere forventninger til huspriserne, er der i befolkningen blevet flere, som gør sig handelsovervejelser.​​

Boliger som ikke bliver brugt - Parcel- og stuehuse

​​Hvor mange enfamiliehuse står forladt rundt omkring i landet? Det forsøger Boligøkonomisk Videncenter at svare på, ved brug af elmåleraflæsningsdata for alle de huse, som ikke havde en tilmeldt helårsbeboer ved årsskiftet 2015-2016. Analysen viser dels, at langt de fleste ubeboede huse enten bliver brugt til andet end beboelse eller kun midlertidigt er ubeboede, men også at der er dele af landet, hvor forladte ejendomme er et problem, som skal tages seriøst.

Forventningsundersøgelsen 2. kvartal 2017

​​Boligøkonomisk Videncenter gennemførte sin 26. forventningsundersøgelse i maj 2017. Den typiske dansker har set priserne stige over de seneste år og forventer, at stigningerne fortsætter i nogenlunde samme tempo. En nærmere gennemgang af undersøgelsens resultater tyder på, at det nye brede forlig omkring ejendomsbeskatningen bliver taget godt imod af danskerne, og påvirker deres forventninger svagt i retning af større prisstigninger.​

Forventningsundersøgelsen: 1. kvartal 2017

​Boligøkonomisk Videncenter har i februar 2017 ladet Danmarks Statistik gennemføre den 25. undersøgelse af danskernes forventninger til boligmarkedet. Undersøgelsen viser, at politikeres udtalelser på det seneste har påvirket danskernes forventninger forskelligt alt efter om man spørger blandt ejere eller blandt lejere og andelshavere. Når boligejere tænker på politikernes initiativer og udtalelser, forventer de lavere prisstigninger, end de ellers ville have gjort. Modsat forholder det sig for de som ikke ejer en bolig, som forventer at priserne kommer til at stige mere, når de tænker på politik. ​

Forventningsundersøgelsen: 4. kvartal 2016

To ud af tre i Region Hovedstaden forventer at de lokale boligpriser vil stige. I Region Syddanmark udviser en tredjedel samme optimisme. 

Som en del af undersøgelsen er danskerne i november 2016 blevet spurgt om deres forståelse af det forslag til en reform af boligbeskatningen, som Venstre-regeringen lagde frem i oktober 2016, og som i februar 2017 endnu danner grundlag for skatteforhandlingerne. Under halvdelen af den voksne befolkning kendte på det tidspunkt noget til reformforslagets indhold. Blandt de som havde hørt om indholdet, er det undersøgt, hvordan reformforslaget er blevet forstået.​​​​

Forventningsundersøgelsen: 3. kvartal 2016

​​En forsigtig optimisme omkring boligmarkedets fremtid har efterhånden bidt sig fast. Over halvdelen af danskerne forventer, at boligpriserne vil stige i løbet af det kommende år, mens kun 5% forventer, at priserne vil falde. Forventningerne har til gengæld i store træk ikke udviklet sig siden foråret 2015. 

Understanding the Role of Private Renting

​​En analysegruppe med deltagelse fra London School of Economics, universite-terne i Cambridge og Delft, samt Institut der Deutschen Wirtschaft og CBS har undersøgt udviklingen i den private boligudlejningssektor i UK, Holland, Tyskland og Danmark. Der har især været fokus på betydningen af udviklingen i de relative boligomkostninger mellem ejerboligsektoren og den private udlejningssektor i hvert af landene. Analysen giver et indblik i de komplekse politisk-økonomiske rammevilkår, der påvirker den private udlejningssektor. ​

Forventningsundersøgelsen: 2. kvartal 2016

​​​​​Den 22. udgave af Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskernes forventninger og forhold til boligmarkedet viser, at danskerne fortsat har forventninger om stigende boligpriser. Forventningerne har ikke udviklet sig siden foråret 2015. 
Denne undersøgelse indeholder bl.a. en behandling af, hvilke faktorer, der får potentielle førstegangskøbere til at overveje, at købe deres første ejerbolig. Selvbestemmelse vejer tungest blandt forklaringerne. Men priser, kommende prisstigninger og manglende tilgængelighed af lejeboliger spiller også ind.

Forventningsundersøgelsen: juli 2016

​​​Den 21. udgave af Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskernes forventninger og forhold til boligmarkedet viser, at danskerne fortsat har forventninger om stigende boligpriser. Forventningerne er stadig forholdsvis forsigtige.
Der er i denne undersøgelse ekstraordinært blevet spurgt ind til danskernes kendskab til nylige ændringer i den offentlige regulering af bankernes muligheder for at yde boliglån. Lidt under halvdelen af danskerne er bekendt med, at det i november 2015 blev et formelt krav, at man som boligkøber stiller med en udbetaling på 5% af boligens værdi.​​​​​

Det Byggede Danmark - magasin 3

​​Det Byggede Danmark er en serie af magasiner, der beskriver hele det byggede miljø i Danmark i bred forstand. Det vil sige alle bygninger og al anlægsinfrastruktur. Fokus er på at fortælle om den betydning, byggeri og anlæg har for den enkelte borgers livskvalitet såvel som samfundsnytten af investeringerne. Magasinerne er altså ikke begrænset til boligøkonomiske emner.​

Dynamic Models of the Housing Market

Simon J. Hviid, som har gennemført et Ph.d.-forløb ved Aarhus Universitet med støtte fra Boligøkonomisk Videncenter, har i sin Ph.d.-afhandling fokuseret på konsekvenserne af forventninger på boligmarkedet. Afhandlingen har tre dele. Første del fokuserer på identifikation af bobler. Anden del på boligmarkedets og ejendomsværdiskattestoppets bidrag til formuemæssig ulighed. Tredje del har sit fokus på hvordan det omkringliggende samfunds kvaliteter påvirker potentielle køberes anskuelse af en ejendoms værdi på tværs af forskelle i potentielle køberes karakteristika.

Forventningsundersøgelsen: april 2016

Boligøkonomisk Videncenters 20. forventningsundersøgelse tyder ikke på nogen større udvikling i danskernes forventninger til prisudviklingen på boligmarkedet siden foråret 2015. Til gengæld tegner der sig et billede af tiltagende købsovervejelse blandt de, som indtil videre har stået uden for ejerboligmarkedet, særligt i Region Hovedstaden. De potentielle førstegangskøbere er spurgt om hvad der får dem til at overveje at købe. Resultaterne viser, at førstegangskøberne i de forskellige dele af landet i nogen grad har forskellige bekymringer.​​

Forventningsundersøgelsen: december 2015

​Bol​igøkonomisk Videncenters 19. forventnings­under­søg­el­se er gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik i august og september 2015. Der er i undersøgelsen konstateret de højeste forventninger til boligpriserne i nogen af forventningsundersøgelserne, BVC har fået foretaget. Den tungest vejende årsag til, at danskerne forventer højere boligpriser er, at boligpriserne er steget i den nærmeste fortid. Den del af danskerne som også har tænkt over økonomien og renteudviklingen er til gengæld mindre optimistiske.​​​​​​​

Fremskrivning af familiekarakteristika og boligefterspørgslen i danske kommuner

​​BVC offentliggør nu en avanceret model, opstillet af den uafhængige forskningsinstitution DREAM, til analyse af kommunernes fremtidige udfordringer på boligmarkedet. 

I 2013 offentliggjorde BVC en model til fremskrivning af den danske boligefterspørgsel. Modellen var opstillet af DREAM gennem et flerårigt udviklingsforløb, og fik navnet SMILE version 1.0. SMILE står for Simulation Model for Individual Life Cycle Evaluation. SMILE repræsenterer en ny modeltype, en såkaldt mikrosimuleringsmodel, der fremskriver udviklingen i befolkningens størrelse, familiesammensætning, uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og boligvalg fordelt på regioner/landsdele. SMILE modellen er nu i et nyt projekt blevet videreudviklet. Denne opdaterede version, forkortet SMILE 3.0, går ned på kommuneniveau. Samtidig er den del af modellen, der beskriver befolkningens uddannelsesadfærd og arbejdsmarkedstilknytning, blevet opdateret.
​​​​​

An agent based model of the housing market

Christian Carstensens har i forbindelse med sit speciale ved Københavns Universitet udviklet en økonomisk model af boligmarkedets samspil med finansmarkederne under konjunkturcyklusser. Modellen er et eksempel på agent based computational economics, som er et forholdsvist nyt og meget lovende koncept indenfor økonomisk teori, hvor interaktioner mellem et stort antal heterogene agenter simuleres. ​​​Efter endt studie har Christian Carstensen modtaget støtte fra Realdania til et PhD-studie med samme fokus.

Forventningsundersøgelsen: august 2015

Boligøkonomisk Videncenters 18. forventningsundersøgelse er gennemført i samarbejde med Danmarks Statistik i marts og april 2015, en periode præget af ekstraordinært lave renter, hvilket også har afspjlet sig i danskernes forventninger til boligmarkedets fremtidige udvikling. Der er i undersøgelsen observeret de højeste forventninger i nogen af de forventningsundersøgelser, BVC har fået lavet.​​

Tvangsauktioner i Danmark

Aalborg Universitet og DREAM har analyseret 12.865 boliger solgt på tvangsauktion i perioden 2007-12. Desuden er der foretaget detaljerede analyser af 3.606 tvangsauktionssager i de tre retskredse Roskilde, Næstved og Nykøbing Falster. Disse kredse omfatter 14 kommuner, hvoraf mange har været særligt belastet af tvangsauktioner. I analysen anvendes flere metoder til at belyse og kvantificere de sammensatte årsager bag en tvangsauktion. Herunder betragtes det, hvilke faktorer, der var relateret til ejendommens karakter og beliggenhed, til boligmarkedets udvikling, til husstandens profil og til kredithistorien.​​

Det Byggede Danmark - magasin 2

​​”Det byggede Danmark” er et magasin, der med historiefortællinger, infografik og fotos præsenterer viden om det byggede miljø. Det er et forsøg på at formidle statistik på en ny måde. Fokus for det andet magasin i serien er det byggede miljøs betydning for individet i relation til livskvalitet, som bolig og som arbejdsplads. Magasinet gennemgår blandt andet den tid, vi tilbringer i det byggede miljø. Der ses også på Danmarks boligstandard i internationalt perspektiv, og på hvordan denne boligstandard blev skabt, for eksempel gennem byfornyelse og alment boligbyggeri.

Forventningsundersøgelsen: april 2015

​I december og januar har Danmarks Statistik på vegne af Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af befolkningens forventninger til udviklingen på boligmarkedet.​

Fællesudgifter i ejerlejligheder

Udtrykket ”omkostninger til administration, drift og vedligehold” er en vigtig faktor i den boligøkonomiske formel for ”user cost” opstillet af Lunde & Hvidt (1999). Boligøkonomisk Videncenter (BVC) har ikke fundet offentligt tilgængelige data, som belyser disse omkostninger for ejerboliger. Ved at anvende ejerlejligheders fællesudgifter som et udtryk for omkostninger til administration, drift og vedligehold har det været muligt indsamle data til formålet.

Forventningsundersøgelsen: januar 2015

I september og oktober måned har Danmarks Statistik på vegne af Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af befolkningens forventninger til udviklingen på boligmarkedet.​

Flyttemønstre, indkomster og formuer blandt ældre personer og husholdninger

Rapporten belyser udviklingen i de ældre medborgeres flyttemønstre, indkomster og formuer over perioden 1986 til 2011. Vi definerer ældre medborgere som personer i alderen 65 år og derover (i kort form: 65+’erne). Årene efter, at alderen 65 er opnået, betegnes som pensionsårene for alle personer, uanset om de er på arbejdsmarkedet eller er gået på pension. Rapporten baserer sig hovedsagelig på data udtrukket fra forskellige administrative registre, som ligger hos Danmarks Statistik. Derudover har vi trukket tal fra Statistikbanken, SHARE og Boligøkonomisk Videncenters (2011) spørgeskemaundersøgelse af de ældres boligforhold.​​​

Forventningsundersøgelsen: august 2014

​​​I juni og juli måned har Danmarks Statistik på vegne af Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af befolkningens forventninger til udviklingen på boligmarkedet.​

Det byggede Danmark

I et nyt magasin sætter Boligøkonomisk Videncenter fokus på den del af Danmark, som danskerne selv har skabt : Alle vore bygninger og anlæg. Magasinet hedder ”Det byggede Danmark – omfang, opbygning, værdi”. Heri gennemgår centret hvor stor en værdi, bygninger og anlæg har, dels samlet i landet som helhed, men også værdien sat i forhold til den enkelte familie. Emnet er således ikke begrænset til boligøkonomi, men dækker byggeri og anlæg bredt.​​

A Disaggregated approach to understanding the connection between transactions and house prices

Artiklen blev præsenteret af Curt Liliegreen ved ENHR konferencen (European Network for Housing Research) i Edinburgh den 3. juli 2014 i arbejdsgruppen om ”Housing market dynamics”. I artiklen formuleres en kritik af den traditionelle opbygning af økonomiske modeller for boligmarkedet, og der foreslås en alternativ forståelse. En sådan alternativ model skitseres matematisk og løses. Artiklen skal opfattes som havende karakteren ”work in progress”.

Boligpriseffekten af den københavnske metro

​Cand.polit. Zarah Saxil Andersens kandidatafhandling behandler påvirkningen på boligpriser ved opførelsen af den afsluttede del af metroen i København.

Evaluering af boligprisprognoser

PA Consulting har for Boligøkonomisk Videncenter analyseret 272 prognoser for boligprisernes udvikling i perioden 2005-2013. Analysen viser, at prognosemagerne har store problemer med at forudsige kommende tiders udvikling i boligpriserne, og at prognoserne generelt har en tendens til at forudsige mere af det samme, med det resultat, at vendinger i boligmarkedet ikke bliver fanget. Prognoserne har i gennemsnit skudt 6,1 procentpoint ved siden af den reelle prisændringstakt, hvilket kan sammenholdes med gennemsnitlige prisændringer på 8 % over analyseperioden.​

Ghost estates i Irland

​I årene op til 2006 blev der i Irland årligt bygget ca. 80.000 boliger, ikke mindst som følge af omfattende støtteordninger i udvalgte landområder uden særlig boligefterspørgsel.
Alt stoppede brat, da finanskrisen satte ind. Ikke mindst byggesektoren og de mange ansatte kom i klemme, da byggefirmaerne og de mange developere gik konkurs. Fra den ene dag til den anden blev byggerierne standset – også selv om de hverken var halvt eller helt færdige. I dag står 1.258 boligområder enten færdige og ubeboede eller også er de præget af huse, der mangler mure og andre vigtige bestanddele. Dette arbejdspapir belyser hvordan det kunne gå så galt, og hvordan irerne tackler problemet.

Forventningsundersøgelsen: maj 2014

​​I maj måned har Danmarks Statistik på vegne af Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af befolkningens forventninger til udviklingen på boligmarkedet.​

Evaluering af rente­prognoser

​PA Consulting har for Boligøkonomisk Videncenter analyseret 517 danske renteprognoser i tidsrummet 2005 – 2013. Analysen viser, at der for både F1 renten samt renten på fastforrentede 30 årige realkreditlån har været store fejlmarginer i perioden.  Der er generelt en tendens til at prognosemagerne undervurderer de store rentebevægelser, der har været i den meget volatile periode.  Prognoserne er udarbejdet af Nationalbanken, De Økonomiske Råd samt af banker og realkreditinstitutter.

The German Private Rented Sector - a Holistic Approach

​Jonathan Fitzsimons, Boligøkonomisk Videncenter, har analyseret det tyske lejemarked med fokus på markedet for private udlejningsboliger. Rapporten søger at belyse årsagerne til, at den tyske lejesektor har et relativt stort omfang ved bl.a. at gennemgå den tyske lejelovgivning såvel som de øvrige institutionelle rammer omkring markedet, og belyser lejesektorens sammenhæng med den bredere tyske økonomi. Arbejdspapiret er sammen med et tilsvarende papir om Holland, et forstudie til BVC’s projekt med CCHPR, hvori der gennemføres komparative studier af udlejningsmarkedet i Danmark, UK, Tyskland og Holland.


Boligmarkedet - Danskernes forventninger

​I november 2013 har Danmarks Statistik på vegne af Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af befolkningens forventninger til udviklingen på boligmarkedet.

The Danish Microsimulation Model Smile - An overview

​Dette konferencepapir omkring DREAMs SMILE-model, som er en udløber af Boligøkonomisk Videncenters projekt om den fremtidige boligefterspørgsel, er blevet præsenteret på 4th General Conference of the International Microsimulation Association. Papiret giver et overordnet overblik over modelsystemet, mens andre papirer, fremsat ved samme konference, detaljerer dets bestanddele.

Modeling Household Formation and Housing Demand in Denmark using the Dynamic Microsimulation Model SMILE

​Dette konferencepapir omkring DREAMs SMILE-model, som er en udløber af Boligøkonomisk Videncenters projekt om den fremtidige boligefterspørgsel, er blevet præsenteret på 4th General Conference of the International Microsimulation Association. Dette papir detaljerer anvendelsen af SMILE-mikrosimuleringsmodellen til fremskrivning af husholdningsdannelsen og boligefterspørgslen.

A Bayesian Approach to Labour Market Modelling in Dynamic Microsimulation

​​Dette konferencepapir omkring DREAMs SMILE-model, som er en udløber af Boligøkonomisk Videncenters projekt om den fremtidige boligefterspørgsel, er blevet præsenteret på 4th General Conference of the International Microsimulation Association. Papiret præsenterer den tilgang, som er anvendt til modellering af arbejdsmarkeder i SMILE.

SBAM An Algorithm for Pair Matching

​​Dette konferencepapir omkring DREAMs SMILE-model, som er en udløber af Boligøkonomisk Videncenters projekt om den fremtidige boligefterspørgsel, er blevet præsenteret på 4th General Conference of the International Microsimulation Association. Papiret præsenterer en algoritme, som anvendes til, at udvælge agenter i en mikrosimuleringsmodel, til at indgå i dannelse af par.

Conditional Inference Trees in Dynamic Microsimulation - Modelling Transition Probabilities in the SMILE model

​​Dette konferencepapir omkring DREAMs SMILE-model, som er en udløber af Boligøkonomisk Videncenters projekt om den fremtidige boligefterspørgsel, er blevet præsenteret på 4th General Conference of the International Microsimulation Association. Papiret præsenterer en algoritme, som bruges til at strukturere parametriseringen af overlevelsesanalyser (udledning af sammenhængen mellem karakteristika og overgangssandsynligheder) således, at der gøres efficient brug af data, samtidig med at overparametrisering undgås.


Administration, drift og vedligehold af lejligheder

Marc Lund Andersen, Boligøkonomisk Videncenter, har undersøgt omkostningsniveauet ved administration, drift og vedligeholdelse i lejligheder. I undersøgelsen skabes et overblik over de undersøgelser, som findes på området. Derudover introduceres nye data til belysning af omkostningsniveauet. Undersøgelsen er foretaget som led i en omfattende analyse af user costs (den økonomiske byrde ved at bo).

The Dutch Private Rented Sector

​Jonathan Fitzsimons, Boligøkonomisk Videncenter, har analyseret det hollandske boligmarked med fokus på markedet for private udlejningsboliger. Rapporten gennemgår blandt andet den hollandske lejelovgivning, og herunder det særlige point system, der afgør, om en lejlighed er underkastet regulering eller fri huslejefastsættelse. Arbejdspapiret er sammen med et tilsvarende papir om Tyskland, pt under udarbejdelse, et forstudie til BVC’s projekt med CCHPR, hvori der gennemføres komparative studier af udlejningsmarkedet i Danmark, UK, Tyskland og Holland.

Danske boligejeres økonomi under stærkt svingende boligpriser

​Morten Skak og Gintautas Bloze fra Syddansk Universitet har undersøgt de danske boligejeres økonomi i årene 1995 til 2010. Undersøgelsen er registerbaseret og omfatter ca. 75% af de danske boligejere.  Rapporten gennemgår overbelåning og teknisk insolvens fordelt på geografiske områder og boligejernes alder.  Analysen omfatter også husholdningernes rentebyrde og økonomiske råderum.  Endelig ses der på, hvor vanskeligt det er for førstegangskøbere at spare op til deres første boligkøb.

Som led i projektet er der tidligere udgivet ”Danske husholdninger på dybt vand” i februar 2013. Denne analyse baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse. ​​


Forventningsundersøgelsen: august 2013

​I august måned har Danmarks Statistik på vegne af Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af befolkningens forventninger til udviklingen på boligmarkedet.

Forventningsundersøgelsen: april 2013

​Boligøkonomisk Videncenter har i april 2013 ladet Danmarks Statistik gennemføre en undersøgelse af befolkningens forventninger til boligmarkedet.

Fremskrivning af den danske boligefterspørgsel

​DREAM-gruppen har fremskrevet udviklingen i efterspørgslen efter boliger i Danmark frem til år 2040. Arbejdet er finansieret af Boligøkonomisk Videncenter, der er etableret af foreningen Realdania. Fremskrivningen er beskrevet i denne rapport.​

Tommelfingerregler for konvertering

​Som fortsættelse på et tidligere projekt om realkreditrådgivning, har Boligøkonomisk Videncenter bedt FinE Analytics om, at optimere på det eksisterende rådgivningsparadigme indenfor realkreditkonvertering, med udgangspunkt i stadig at anvende tommelfingerregler. Dette ønskedes gjort af hensyn til anvendeligheden og gennemsigtigheden af den nye tilgang. To år senere har indsatsen båret frugt i form af en ny rapport. I denne testes en række af alternative regelsæt, med mulighed for både skrå konverteringer (mellem fastforrentet og variabelt forrentede lån) og delvise konverteringer.

Danske husholdninger på dybt vand

Syddansk Universitet har med støtte fra Realdania/Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af solvens blandt danske boligejere i 2012, baseret på en interviewundersøgelse udført af Danmarks Statistik. Undersøgelsen baserer sig på 2.386 besvarelser, og omfatter både ejerboliger, andelsboliger og lejeboliger. Undersøgelsen afdækker, at der er en betydelig andel af boligejerne, der har solvensproblemer.

Forventnings­under­søgel­sen: januar 2013

​Boligøkonomisk Videncenter har i januar 2013 ladet Danmarks Statistik gennemføre en undersøgelse af befolkningens forventninger til boligmarkedet.

Danskernes forventninger til boligmarkedet: februar 2010 - september 2012

​Danmarks Statistik har i perioden februar 2010 til september 2012 gennemført ni spørgeskemaundersøgelser, omkring den generelle befolknings forventninger til boligmarkedet. Resultaterne fra disse undersøgelser behandles samlet i denne rapport.

The Private Rented Sector in the New Century

​Boligøkonomisk Videncenter har ladet Cambridge Centre for Housing and Planning Research på Cambridge universitetet samt London School of Economics analysere udviklingstendenserne i lejelovsreguleringen af den private boligudlejningssektor i Europa.

A Dynamic Model of Housing Demand

​Cand.oecon Simon J. Hviid har i sit kandidatspeciale anvendt en række data, som er tilvejebragt via et projekt finansieret af Boligøkonomisk Videncenter/Realdania.
I specialet har han estimeret en dynamisk model for den danske boligefterspørgsel. Som en del af modellen estimeres den marginale betalingsvillighed i forbindelse med en række af lokalområdernes karaktertræk, på tværs af forskellige husholdningstyper.

Konsekvenser af husleje­regulering på det private udlejnings­marked

​Boligøkonomisk Videncenter har bedt den uafhængige forskningsinstitution DREAM om at analysere reguleringsgevinsternes udvikling i 2002 – 2010. Beregningerne viser, at huslejen i gennemsnit ville stige med 54 % ved en afregulering. Samtidig viser rapporten, at når reguleringsgevinsten sættes i forhold til husstandenes indkomst, så har de laveste indkomster den relativt største gevinst ved reguleringen.

Insolvens blandt danske boligejere 2010

Syddansk Universitet har med støtte fra Realdania/Boligøkonomisk Videncenter gennemført en undersøgelse af insolvens blandt danske boligejere i 2010 baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Dette er en led i projektet ”Projekt om husholdningernes formue- og gældsforhold”. Registerkørslen omfatter personer, der ejer den bolig, som de bebor, og vedrører 967.000 boliger.

Effekt på boligmarkedet af politiske, strukturelle reformer af dansk økonomi

​Boligøkonomisk Videncenter har ladet CEBR, Center for Economic and Business Research, på CBS gennemregne konsekvenserne for boligmarkedet af forskellige forløb i den økonomiske politk og konjunkturudvikling.

Forventningsundersøgelsen: maj 2012

Boligøkonomisk Videncenter har ladet Danmarks Statistik undersøge befolkningens forventninger til boligmarkedets udvikling. Undersøgelsen er gennemført medio maj 2012, førend befolkningen fik kendskab til indholdet i regeringens udspil til skattereform.

Det danske boligmarked på langt sigt

Analysen har til formål at skildre det danske boligmarked på lang sigt. På baggrund af en ny matematisk analyse og ny dansk empiri konkluderer den teoretiske og empiriske analyse at det danske boligmarked bedst beskrives med den udbudsdrevne boligmarkedsmodel med flad udbudskurve.

SBAM: An Algorithm for Pair Matching

​Som led i Boligøkonomisk Videncenters projekt med DREAM om den fremtidige boligefterspørgsel frem til år 2050 har forskningschef i DREAM, Peter Stephensen, udarbejdet et teknisk arbejdspapir, hvor han introducerer en ny algoritme for ”pair matching”. Metoden kaldes SBAM (Sparse Biproportionate Adjustment Matching) og kan anvendes som led i analysen af den fremtidige boligefterspørgsel.

Demografiske hændelser og befolkningsudvikling

​Som led i Boligøkonomisk Videncenters projekt med DREAM om den fremtidige boligefterspørgsel frem til år 2050 har Jonas Zagenberg Hansen, økonometriker i DREAM, udarbejdet et arbejdspapir som belyser den danske demografi og befolkningsudvikling. Med udgangspunkt i nuværende demografiske tendenser udarbejdes en mikroøkonometrisk simulations model som skal beregne demografiske tendenser inden for fertilitet, mortalitet, immigration, emigration, børn der flytter hjemmefra, skilsmisser og pardannelse.

Forventningsundersøgelsen: december 2011

​Boligøkonomisk Videncenter har i december måned ladet Danmarks Statistik undersøge befolkningens forventninger til boligmarkedet. Sammenlignet med den forrige undersøgelse i september 2011 er der umiddelbart færre som angiver, at de tror på højere boligpriser på kort sigt i denne undersøgelse fra december måned 2011.

Det danske boligmarked i 2000'erne: Kortlægning af boligbestand og flyttebevægelser

​Som led i Boligøkonomisk Videncenters projekt med DREAM om den fremtidige boligefterspørgsel frem til år 2050 har Joachim Borg Kristensen i DREAM udarbejdet et arbejdspapir om boligbestanden og flyttebevægelser i perioden 2000 – 2010. Når den langsigtede boligefterspørgsel skal fremskrives på et mikroplan, er det nødvendigt at kende sandsynligheden for, at en person flytter fra en boligtype til en anden i et givent år. Arbejdspapiret beskæftiger sig med disse forhold, og indeholder også en kritisk gennemgang af det eksisterende datagrundlag.

Forventningsundersøgelsen: september 2011

​Boligøkonomisk Videncenter har i september 2011 ladet Danmarks Statistik undersøge befolkningens forventninger til boligmarkedet. Undersøgelsen viser, at danskerne har mistet troen på, at boligpriserne vil stige i løbet af det næste år.

Ældres boligforhold: En undersøgelse af boligforholdene for personer mellem 70 og 90 år

​Boligøkonomisk Videncenter har i oktober måned ladet Danmarks Statistik undersøge boligsituationen for del ældre del af befolkningen. Undersøgelsen er udført som en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.362 personer over 70 år fordelt på tre strata: personer bosat i parcelhuse i forstæderne, personer bosat i såkaldte udkantsområder og personer bosat i almennyttigt boligbyggeri opført mellem 1965 og 1980.

The Crisis in the Housing Market and the Future

​Papir fremsat ved den 55. IFHP verdenskongress i Tallinn 2011, som behandler betydningen af boligøkonomi for samfundsøkonomien som helhed, det manglende fokus på feltet i perioden op til finanskrisen, og mulighederne for, at gøre noget ved det.

Economic crisis and the Impact on Western European Countries

​Papir fremsat ved den 55. IFHP verdenskongress i Tallinn 2011, omhandlende den finansielle krises forskellige virkninger på tværs af vesteuropæiske landes boligmarkeder, og forskellene i politiske reaktioner derpå.

Bolig- og ejendomsderivater som stabilisator for boligmarkedet

​Denne artikel behandler de potentielle gavnlige effekter af, at etablere et marked for bolig- og ejendomsderivater, samt behovet for samme. Desuden ses nærmere på hindringer for, at etablere et sådant marked.

Hedging housing risk in Denmark using house price indices

In this paper a unique set of data is used to analyze the idiosyncratic component and the potential efficiency using products based on home price indices to hedge home equity risk.

Forventningsundersøgelsen: maj 2011

​Boligøkonomisk Videncenter har i maj 2011 ladet Danmarks Statistik undersøge befolkningens forventninger til de fremtidige boligpriser. Samtidig er det undersøgt, om befolkningen tror på ændringer i beskatningen af ejerboliger indenfor de næste 5 år.

Forventnings­un­der­sø­gel­sen: december 2010

​Boligøkonomisk Videncenter har i december 2010 ladet Danmarks Statistik undersøge befolkningens forventninger til boligmarkedet. Undersøgelsen viser, at befolkningens optimisme angående udviklingen i boligpriserne i det næste års tid falder

Realkredit­råd­giv­ning: et studie af danskernes valg af realkreditlån og konverterings­prak­sis.

​Boligøkonomisk Videncenter har gennemført et projekt om de historiske konverteringsbølger i Danmark og de tommelfingerregler i markedet, der har ligget til grund herfor. Der er herefter opstillet et alternativt konverteringsværktøj, der bygger på stokastisk programmering, som er blevet testet i forhold til tommelfingerreglerne og på flere tusinder af rentescenarier. Disse test indikerer store potentielle fordele ved at supplere tommelfingerreglerne med andre konverteringsværktøjer og udvikle et nyt rådgivningsparadigme.

Mulighederne for konstruktion af boligprisindeks som tager højde for konstant kvalitet i Danmark

Ved dette working paper undersøges de umiddelbare muligheder for at konstruere indeks i Danmark som tager højde for konstant kvalitet.

Hedging af boligmarkedsrisici ved anvendelse af boligprisindeks

​Cand.merc.fir Marc Lund Andersens kandidatafhandling behandler potentialet for finansielle instrumenter baseret på indeks for boligpriserne. Sådanne instrumenter vil potentielt kunne hjælpe boligejere til at reducere deres risiko for tab ved prisfald på ejerboligen.

Forventnings­un­der­sø­gel­sen: september 2010

​Videncentret har i september 2010 ladet Danmarks Statistik gennemføre en undersøgelse af, hvordan danskerne oplever de mange modsat rettede udsagn om boligmarkedets fremtid.

Forventnings­un­der­sø­gel­sen: august 2010

​Undersøgelsen kortlægger danskernes forventninger til den fremtidige prisudvikling på boligmarkedet på 1 og 5 års sigt. Danskerne er over sommeren 2010 blevet noget mere afdæmpede i deres forventninger til prisudviklingen på 1 års sigt. Derimod er der fortsat mere positive forventninger på 5 års sigt.

Analyse af prognoser over renternes udvikling

En analyse viser, at prognosemagerne har problemer med at forudsige renten, især den korte rente, når der ses på perioden 2005 – 2010. Analysen dækker 366 numeriske prognoser fra De Økonomiske Råd, Finansministeriet, storbankerne og realkreditinstitutterne.

Forventnings­un­der­sø­gel­sen: maj 2010

​En undersøgelse af det danske boligmarked viser at stadig flere boligejere forventer højere boligpriser. Belært af prisboblen på boligmarkedet vurderer størstedelen dog at nuværende økonomiske krise kan komme igen i løbet af de næste ti år. Også boligejernes forventning om teknisk insolvens undersøges.

Forventnings­un­der­sø­gel­sen: februar 2010

​Undersøgelsen kortlægger danskernes viden om boligøkonomi og forventninger til fremtiden på boligmarkedet. Mens boligprisen på kort sigt forventes uændret tror boligejerne på længere sig at prisen på boligmarkedet stiger. Også tilliden til bankrådgiveren undersøges.

Analyse af prognoser over boligprisernes udvikling

​En analyse af forudsigelser om de danske boligpriser viser, at prognosemagerne rammer forkert, både når priserne stiger, og når der er prisfald. Der er ikke større forskel mellem de prognosemagere, der har kommercielle interesser i boligmarkedet, og så de, der må rubriceres som uafhængige.

Modeller af boligmarkedet - hvorfor virker system dynamics?

​En række konsulenter fra PA Consulting argumenterer i denne artikel for, at anvende en System Dynamics tilgang til udvikling af økonomiske modeller, med udgangspunkt i deres egen models præstation i forhold til, at forudsige udviklingen i boligpriser.

Andelsboligmarkedet: skyerne samles truende i horisonten

​De gode billige andelsboliger er fortid, men kan sagtens blive fremtid igen. Det vil de fleste andelsbolig­havere blive kede af. Trods fortsatte budskaber om problemer på andels­bolig­markedet ved vi kun lidt om konjunktur­situation dér. Gennem bindingen til udlejnings­ejen­dommenes priser trues andels­boligernes værdi. En anden trussel kommer fra den rente­stigning, der med stor sandsynlighed kommer inden for få år.

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania