Faglige udgivelser

Analyser og andre faglige udgivelser

Understanding the Role of Private Renting

​​En analysegruppe med deltagelse fra London School of Economics, universite-terne i Cambridge og Delft, samt Institut der Deutschen Wirtschaft og CBS har undersøgt udviklingen i den private boligudlejningssektor i UK, Holland, Tyskland og Danmark. Der har især været fokus på betydningen af udviklingen i de relative boligomkostninger mellem ejerboligsektoren og den private udlejningssektor i hvert af landene. Analysen giver et indblik i de komplekse politisk-økonomiske rammevilkår, der påvirker den private udlejningssektor. ​

The German Private Rented Sector - a Holistic Approach

​Jonathan Fitzsimons, Boligøkonomisk Videncenter, har analyseret det tyske lejemarked med fokus på markedet for private udlejningsboliger. Rapporten søger at belyse årsagerne til, at den tyske lejesektor har et relativt stort omfang ved bl.a. at gennemgå den tyske lejelovgivning såvel som de øvrige institutionelle rammer omkring markedet, og belyser lejesektorens sammenhæng med den bredere tyske økonomi. Arbejdspapiret er sammen med et tilsvarende papir om Holland, et forstudie til BVC’s projekt med CCHPR, hvori der gennemføres komparative studier af udlejningsmarkedet i Danmark, UK, Tyskland og Holland.


The Private Rented Sector in the New Century

​Boligøkonomisk Videncenter har ladet Cambridge Centre for Housing and Planning Research på Cambridge universitetet samt London School of Economics analysere udviklingstendenserne i lejelovsreguleringen af den private boligudlejningssektor i Europa.

Konsekvenser af husleje­regulering på det private udlejnings­marked

​Boligøkonomisk Videncenter har bedt den uafhængige forskningsinstitution DREAM om at analysere reguleringsgevinsternes udvikling i 2002 – 2010. Beregningerne viser, at huslejen i gennemsnit ville stige med 54 % ved en afregulering. Samtidig viser rapporten, at når reguleringsgevinsten sættes i forhold til husstandenes indkomst, så har de laveste indkomster den relativt største gevinst ved reguleringen.

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania