Projekter

Boligefterspørgsel i 35 udvalgte kommuner

Projektet, der placeres i DREAM, arbejder videre med SMILE modellen, en mikrosimuleringsmodel der fremskriver befolkningen på en række karakteristika og som er udviklet med henblik på at analysere den fremtidige boligefterspørgsel i Danmark. SMILE står for Simulation Model for Individual Life Cycle Evaluation.​ ​

PhD projekt om agentbaseret modellering

Dette er det andet PhD projekt om økonomiske modeller for prisdannelsen på ejerboligmarkedet siden BVC blev oprettet. Projektet er halvt finansieret af Realdania. Den øvrige finansiering kommer fra Københavns Universitet/DREAM. Den PhD studerende er cand. polit. Christian Langholz Carstensen, som under forløbet vil være ansat i DREAM. Projektet løber fra 1. januar 2016 – juni 2019. Projektet vedrører et helt nyt område for økonomiske modeller i Danmark, de såkaldte agentbaserede modeller.

Undersøgelse af tvangsuktioner

​Boligøkonomisk Videncenter støtter AAU – Cph og DREAM i et projekt, der kortlægger tvangsauktionerne i Danmark i perioden fra boligprisernes top i 2007 og i årene efter finanskrisen frem til 2012. Projektet ser på konkrete cases i Roskilde, Næstved og Nykøbing Falster retskredse. Analysen er registerbaseret og opererer med data på ejendoms- og husstandsniveau. Ved at kortlægge forløbet i perioden før tvangsauktionen kan de medvirkende årsager til tvangsauktionen kortlægges, og dette kan i bedste fald medvirke til at forebygge tvangsauktioner gennem bedre kreditvurdering og – rådgivning.

Fremskrivning af boligefterspørgslen i "udkantområder" med SMILE modellen

Boligøkonomisk Videncenter støtter DREAM ( Danish Rational Economic Agents Model ) i et projekt, der skal videreudvikle den såkaldte SMILE model, så den bedre kan analysere boligmarkedet i ”udkantområder” med stagnerende eller faldende folketal. SMILE, der står for Simulation Model for Individual Life Cycle Evaluation inddeler i dag Danmark i 11 landsdele. Projektet vil indebære en finere inddeling på 98 kommuner. Denne videreudvikling er nødvendig, fordi der kan være betydelige forskelle i den lokale udvikling befolknings- og erhvervsmæssigt indenfor den enkelte landsdel. Efter at modellen er opstillet på kommunebasis, kan dette kombineres med at se på bystørrelser indenfor den enkelte kommune. Det vil for eksempel være muligt at se på alle byer med mellem 1.000 og 10.000 indbyggere indenfor en kommune som én total. Dette detaljeringsniveau gør modellen mere operativ for den, der arbejder på et praktisk plan med planlægning indenfor den enkelte kommune. ​

Ældre husholdningers flyttemønstre og formueanvendelse

Boligøkonomisk Videncenter støtter Syddansk Universitet i et projekt, der skal kortlægge flyttemønstre og formueanvendelse hos husholdninger over 60 år.  Ud fra registerdata og ved anvendelse af økonometriske værktøjer vil man i projektet søge at bestemme de ældres exitstrategier fra arbejdsmarkedet, samt i hvilken udstrækning udsving i boligpriserne påvirker disse strategier. ​

Tekst og tal om det byggede miljø

BVC og Danmarks Statistik har indgået aftale om opstilling af en lang række tidsserier med tal om det byggede miljø. Dette er en del af et større projekt, der skal sikre, at offentligheden får flere og bedre data om byggeri og boligmarked.  Dataleverancerne vil ske indenfor de næste 6 til 12 måneder.

Determinanter for omfanget af privat boligudlejning (engelsk)

​Fortsættelse af et tidligere projekt som konstaterede, at reguleringsgraden havde begrænset forklaringsgrad for omfanget af privat boligudlejning. Dette nye projekt ser nærmere på øvrige faktorer som kunne have betydning for sektorens størrelse, og søger samtidigt, at gøre analysen mere kvantitativt betonet.

Ny boligøkonomisk database på AU

​Boligøkonomisk Videncenter støtter Aarhus Universitets etablering af en database med boligøkonomiske oplysninger på mikroplan. Med mikroplan vil det sige, at der er data om de enkelte husstande og de enkelte boliger i Danmark.​

Husholdningernes porteføljekarrierer

​Hvordan reagerer husholdninger, når de befinder sig i huse, hvor der vil være et forventet negativt salgsprovenu ved et salg, forstået på den måde, at husets salgsværdi fratrukket salgsomkostningerne og indløsning af lån vil give et negativt provenu. Hvordan vil forskellige typer af husstande reagere herpå, dels i forhold til overvejelser om salg og flytning til anden bolig, dels i forhold til at konsolidere sig gennem ændringer i opsparing og andet forbrug end boligforbrug.

Nye tommelfingerregler i forbindelse med konvertering af realkreditlån

​Fortsættelsen af et tidligere projekt, som søgte at evaluere det eksisterende rådgivningsparadigme indenfor omlægning af realkreditlån. Dette projekt søger, at operationalisere erfaringerne fra det tidligere projekt igennem opstilling af et mere effektivt sæt tommelfingerregler, end det som man hidtil har rådgivet på basis af.

Undersøgelse af boligmarkedets fremtid under forskellige økonomiske pakker

​Ved hjælp af de to konkurrerende økonomiske modeller, DREAM og ADAM, undersøges hvordan boligmarkedet påvirkes af en række af forskellige politiske reformer hhv. pasivitet . 

Huslejereguleringsgevinster for det danske lejeboligmarked

​Estimation af huslejereguleringens fordelingsmæssige konsekvenser. Hvilke typer af husstande bor typisk i boliger som er underlagt huslejeregulering, og hvor huslejen dermed er lavere? Hvor store besparelser opnår de forskellige socioøkonomiske grupper i forhold til, hvad deres bolig ville have kostet, hvis huslejen havde været markedsbestemt?

Europæisk huslejeregulering (engelsk)

​Der sigtes mod, at skabe et overblik over, i hvilket omfang de forskellige reguleringsformer på europæiske lejeboligmarkeder har skabt forskellige grader af incitamenter til at udleje boliger, til at bo i lejeboliger og til at financiere lejeboliger.

Ph.D.-projekt om prisdannelsen på ejerboliger i Danmark

​De eksisterende boligprismodeller har ikke i tilstrækkelig høj grad kunne forklare de store generelle prisstigninger på boliger i Danmark i årene før den finansielle krise. Derfor har Boligøkonomisk Videncenter iværksat et Ph.D. projekt om prisdannelsen på ejerboliger i Danmark ved Institut for Økonomi på Aarhus Universitet. Projektet finansieres af Realdania.

Konvertering af realkreditlån

​En kortlægning af danskernes lånevalg og konverteringspraksis, som vil munde ud i en analyse af, i hvilket omfang den typiske tilgang til realkredit er effektiv i forhold til at minimere omkostninger og risiko.

Undersøgelser af danskernes forventninger til boligmarkedet og boligøkonomi

​Boligøkonomisk Videncenter undersøger danskernes interesse for og viden om boligøkonomi og forventningerne til boligmarkedets udvikling.

Det fremtidige boligmarked

For at vurdere det fremtidige boligbehov foretages en detaljeret fremskrivning det danske boligmarked til 2050. Herved ønskes det, at skabe et værdifuldt grundlag for en informeret udformning af boligpolitikker på et regionalt niveau. Studiet vil desuden kunne gavne ejendomsudviklere og andre som går i byggetanker, idet resultaterne vil kunne bruges som indikator for hvad, hvor og hvor stort der vil være lønsomt at bygge.

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER
JARMERS PLADS 2
1551 KØBENHAVN V
Cookies     Realdania